Wolderwijs


Stichting Wolderwijs

Obs de Rozebottel behoort tot gemeente de Wolden.  Stichting Wolderwijs heeft in gemeente de Wolden 10 openbare basisscholen. (www.wolderwijs.nl)

Openbaar onderwijs
In de wet op het primair onderwijs wordt openbaar onderwijs als volgt omschreven:

·     Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

·     Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.

·     Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. 


Voor de scholen van Stichting Wolderwijs wil openbaar onderwijs zeggen dat ze toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht ras, geloof, levensbeschouwing, sekse of maatschappelijke kansen. Op onze openbare scholen is ruimte voor verscheidenheid. Kinderen leren hier omgaan met elkaars verschillen en overeenkomsten. Daarbij gaan wij uit van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Er wordt gekeken naar wat ieder kind waardevol maakt.

Onze openbare scholen gaan uit van de huidige samenleving en is derhalve gericht op de hele samenleving en niet een deel daarvan. We dragen actief bij aan alle waarden, meningen en gedragingen die nodig zijn om cohesie in de samenleving te bevorderen.
Voor Stichting Wolderwijs betekent openbaar onderwijs, dat we leerlingen leren hun mogelijkheden zo goed mogelijk te realiseren. Zaken die daarbij, naast het overdragen van de noodzakelijke schoolse kennis, van wezenlijk belang zijn: leren moreel te denken, leren eerlijk en betrouwbaar te handelen, leren te reflecteren, leren hoe je je eigen mening vormt, leren hoe je elkaars verschillen als meerwaarde kunt zien, leren hoe je zelfstandig moet handelen, leren hoe je behulpzaam kunt zijn en hoe je effectief en coöperatief samenwerkt.
Openbaar onderwijs is heel waarde(n)vol onderwijs !

Kernwaarden Wolderwijs:
- Ambitie
- Kwaliteit
- Ontwikkelingsgericht
- Verbindend

Ons Motto:


"Wolderwijs ontwikkelt..."


Kernwaarden sturen ons professioneel gedrag en zij vormen de basis van waaruit wij denken en handelen. Kernwaarden laten zich herkennen in de wijze waarop wij met elkaar omgaan, met elkaar communiceren, beleidskeuzes maken en verantwoording afleggen. Vanuit de kernwaarden geven wij in combinatie met ons motto richting en inhoud aan onze missie en visie.

Missie en Visie Wolderwijs

Missie

·     We brengen, door mede-eigenaarschap, talenten van kinderen en Wolderwijskrachten maximaal tot ontplooiing waardoor ze in een veranderende maatschappij kunnen functioneren als een zelfstandige, flexibele, creatieve, harmonieuze en gelukkige personen. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleren deze houding ook bij kinderen en de hen omringende volwassenen.

·     We werken herkenbaar vanuit onze kernwaarden: ambitie, ontwikkelingsgericht, verbindend en kwaliteit. De basis van waaruit we werken is een veilig klimaat voor zowel kinderen, ouders als medewerkers.

 
Visie
Onze visie is gebaseerd op kind, organisatie en omgeving:

Kind:

·     Elke kind geven we mede-eigenaarschap over zijn eigen leren.

·     Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en de omgeving.

·     We zorgen voor een brede talentontwikkeling bij de kinderen, waarbij vaardigheden als creatief denken, samenwerken, kennisconstructie, digitale geletterdheid, probleemoplossend denken, kritisch denken en planmatig werken centraal staan.

·     Om goed aan te sluiten bij de verschillende leervormen en leerstijlen zorgen wij voor een  leeromgeving (middelen, personen, strategieën en voorzieningen) die rijk, krachtig en betekenisvol is. Kenmerken daarvan zijn: uitnodigende materialen en activiteiten, een stimulans tot het geven van eigen inbreng en ruimte voor creativiteit, samenwerking en experimenten. Er is sprake van een breed aanbod: van handelend leren tot formeel leren.

 
Organisatie:

·     In onze organisatie nemen de professionals hun verantwoordelijkheid, is er ruimte voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, komen talenten tot hun recht en worden onze waarden uitgedragen en nageleefd.

·     Stichting Wolderwijs en stichting Kindcentra Wolderwijs zullen de samenwerking verder uitbreiden, waarbij er aandacht is voor de verdere ontwikkeling van de integrale kindcentra en een breed aanbod voor de buitenschoolse opvang.

·     Schoolleiders zijn integraal verantwoordelijk en tonen lef.

·     Binnen de gestelde kaders kunnen scholen en (integrale) kindcentra hun eigen identiteit behouden en uitdragen.

 
Omgeving:

·     We werken aan educatief partnerschap. Er is sprake van een wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, school en kindcentra, om zo optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen; thuis, op school en in de kindcentra. Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en werken we zoveel mogelijk samen.

·     Naast de verbinding met ouders en kinderopvang zoeken wij ook de verbinding met samenwerkingspartners zoals schoolmaatschappelijk werk (SMW), logopedie, samenwerkingsverband Passend Onderwijs , Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Pedagogische Academie voor Basisonderwijs (Pabo), Voortgezet Onderwijs (VO) en Gemeente De Wolden om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Goede samenwerking draagt bij aan doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen en dat is weer gunstig voor de ontwikkeling van kinderen.

 

Plusklas / SiDi 3 protocol

Sinds het schooljaar 2012-2013 hanteren wij ook het SiDi 3 protocol. Dit is het protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs.

Bij de aanmelding van kleuters, wordt er al een eerste signalering meegegeven. Deze wordt door de ouders ingevuld. Hieruit kan worden opgemaakt of er bij het kind sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. De kleuterleerkracht kan dan al in groep 1, gepaste activiteiten aanbieden.

Elk jaar, in oktober, vult de groepsleerkracht een groepssignalering in. Hierop worden bepaalde kenmerken van (hoog)begaafdheid ingevuld. De kinderen die hierin gesignaleerd worden, worden verder gescreend d.m.v. een ouder- en kindvragenlijst en leerkrachtdiagnose. Hierna kan besloten worden om het kind gepaste taken aan te bieden die passen bij het niveau van het kind.

De gegevens van deze lijsten worden opgeslagen en beheerd door de coördinator hoogbegaafdheid op de school.

De leerlingen, die voor extra onderwijs in aanmerking komen, worden door hun eigen school aangemeld. Vanuit school is, gedurende de basisschoolperiode, het reguliere onderwijsaanbod en extra materiaal aangeboden. Desondanks blijkt dat deze leerlingen meer aanbod aankunnen en dit hard nodig hebben. In de Plusklas komt onder andere aan bod hoe leerlingen kunnen “leren leren”, hoe zij kritisch en creatief  denken kunnen inzetten en hoe zij op hun eigen acties en beslissingen kunnen reflecteren. Naast deze algemene doelen wordt er gewerkt aan individuele doelen. Er worden hoge eisen gesteld aan de leerlingen, die in de Plusklas aan het werk gaan.

Binnen elk schoolteam is inmiddels een leerkracht die de opleiding tot specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid volgt. Dat betekent dat alle scholen binnen Wolderwijs dezelfde kennis over dit onderwerp hebben binnengehaald. De communicatie tussen de leerkracht van de Plusklas en de leerkracht van de eigen basisschool wordt gecoördineerd door genoemde specialist. De Plusklas is geen bovenschools onderdeel van het onderwijs, maar wordt zo geïntegreerd in het onderwijs van de eigen school. Ouders worden door de leerkracht van de eigen school op de hoogte gesteld van de vorderingen van hun kind.
 
De aanmelding van leerlingen vindt plaats vanuit de eigen basisschool. De betreffende leerling kan hier rustig “een stukje” onderwijs missen, omdat het aangeboden onderwijs al bekend is bij deze leerlingen. Om de zogenaamde onderpresteerders te kunnen onderkennen, de leerlingen die niet makkelijk laten zien dat zij het aangeboden onderwijs allang kennen en zich binnen het reguliere aanbod vervelen, wordt gebruikt gemaakt van de Sidi3-lijst. De Sidi3-lijst is een, door Jan Kuipers opgesteld en getest, document dat door signalering deze leerlingen in beeld brengt. Door onderkenning van hun begaafdheid zijn deze leerlingen geen onderpresteerders meer, maar krijgen ook zij het onderwijs op maat aangeboden. De Sidi3-lijst wordt, vanaf dit schooljaar, voor groep 1 t/m 8 ingezet binnen onze scholen, om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeftes van deze leerlingen. Aanvullende informatie is te vinden op :
www.wolderwijs.nl.

 

Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Wolderwijs, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen.

Bij Wolderwijs is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling. De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeelsleden en directeur op een juiste wijze worden afgehandeld.

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht , niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. Wanneer u er toch niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school. Zij zal een luisterend oor bieden, een adviserende rol hebben en kan desgewenst een bemiddelende rol vervullen. Wanneer u er op school niet uitkomt, kunt u contact op nemen met de intern vertrouwenspersoon van Wolderwijs.

Zo nodig kunt u bijgestaan worden door een  externe vertrouwenspersoon. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Wolderwijs is aangesloten bij de landelijke commissie Stichting Onderwijsgeschillen: www.onderwijsgeschillen.nl.

 

Contactgegevens contactpersoon school

Elly Knol

elly.knol@wolderwijs.nl 

0522-451511

 

Contactgegevens vertrouwenspersoon intern Wolderwijs

Karin Hartman

karin.hartman@wolderwijs.nl

06-13608109

Contactgegevens vertrouwenspersoon extern Wolderwijs

Yvonne Kamsma (IJsselgroep)

yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl

06-14001672

 

Op de website van Wolderwijs (www.wolderwijs.nl) staat de klachtenregeling van ons bestuur.

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld binnen het onderwijs kunt u ook contact opnemen met het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspectie telefoonnummer 0900-1113111.


AVG

  • Privacyreglement leerlingen pdf
  • Reglement Social Media leerlingen pdf


Basis School CMS © copyright ZoZimpel.nl 2020